Stokkem VV

ALGEMEEN

MISSIE EN VISIE


Kernactiviteit


 • Uitbouw van een amateurvoetbalclub met een gezonde financiële structuur. Hierbij is de ambitie dat onze ploegen een positieve sportieve uitstraling uitdragen.


 • Het opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding met als doelstelling om iedereen op sportief vlak het beste uit zichzelf te laten halen en een doorstroming naar het eerste elftal mogelijk te maken.


 • Stokkem VV wil in zijn jeugdwerking de maatschappelijke rol die sport vervult in deze samenleving ten volle tot ontplooiing laten komen. Het organiseren van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de regio moet eveneens bijdragen tot het motto 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'!


 • Spelers en ouders, zowel bij jeugd als volwassenen vormen de hoekstenen van de club. De inzet van vele vrijwilligers, waaronder de trainers, clubbestuur en vele medewerkers is nodig om de kinderen van onze club optimale ontwikkelingskansen aan te bieden binnen een sportieve omgeving. Op een kindvriendelijke manier, maar met de nodige discipline, willen wij een goed georganiseerde clubwerking uitwerken, die zich presenteert als één geheel (van kleutervoetbal tot senioren). Uiteraard zijn ook de supporters en de sponsors een inherent onderdeel van Stokkem VV.


 • De club is van en voor iedereen. De leden zijn de club en maken de club. We zijn geen bedrijf waarvan zij klant zijn en zich dan ook als dusdanig opstellen. De vraag is niet enkel wat de club voor de leden doet maar ook wat de leden voor de club betekenen.Kernwaarden


 • Stokkem VV is een vereniging met een gezonde sportieve ambitie. Hierbij willen wij alle kinderen en jongeren op een kwaliteitsvolle manier voetbal aanbiedenen op zijn eigen niveau leren voetbal. Binnen onze club is iedereen welkom, binnen de voorgeschreven aantallen. Hierbij sluiten wij niemand uit op basis van afkomst, religie, geslacht, fysieke kenmerken, ...Wij willen op deze manier een familiale club vormen, waarin ieder kind op basis van zijn/haar kwaliteiten zich kan ontwikkelen en succeservaringen beleven.


 • Het maatschappelijk project van Stokkem VV is integratie bevorderend, daarbij dragen wij volgende waarden en normen hoog in het vaandel:
  • Burgerzin en respect voor iedereen
  • Anti-drugs en anti-doping
  • Bestrijden van agressie en onsportief optreden
  • Fair play
  • Verantwoordelijkheid en waardering


 • Ploeggeest, vriendschap en samenspel zorgen voor persoonlijke ontwikkeling/


 • Spelvreugde en sociaal contact maken het gezellig.


 • Actief streven naar een evolutie in ieders leerproces, op alle domeinen.Rol van de jeugdopleiding


 • De jeugdopleiding vormt een belangrijk onderdeel van de clubwerking. Stokkem VV engageert zich zowel sportief als sociaal ten aanzien van de jongeren van Dilsen-Stokkem en de omliggende regio. Voetbal moet de katalysator zijn om zowel op sportief als op menselijk vlak kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. De club probeert de nodige ploegen in competitie te brengen bij de K.B.V.B. zodat alle spelertjes  voldoende speelkansen krijgen.


 • We trachten een zo kwalitatief hoogstaand mogelijk opleidingsaanbod te creëren en dit met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Hierbij sporen wij onze jeugdtrainers aan om gebruik te maken van de bijscholingen aangeboden door de VTS en Voetbal Vlaanderen. Dit gebeurt binnen een goed gestructureerde maar ook kindvriendelijke omgeving waarbij aan iedereen gevraagd wordt om de waarden en normen van de club te respecteren.


 • De jeugdopleiding vormt naast ons eerste elftal een belangrijk uithangbord voor onze club. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij meer en meer willen inzetten op de doorstroming van onze jeugdspelers richting ons eigen eerste elftal.


 • De TVJO, het dagelijks jeugdbestuur en de sportieve cel moeten garant staan voor de individuele opvolging van de jeugdspelers. In samenspraak wordt het doorstromingstraject opgesteld en dit steeds rekening houdende met de fysieke en mentale ontwikkeling van het individu. Op regelmatige tijdstippen zullen evaluatievergadering met de trainersstaf gehouden worden om de diverse trajecten te bespreken.


 • Stokkem VV opteert om naast de eerste ploeg meerdere beloften/reserven elftallen in competitie te brengen. Op deze wijze weten jongeren dat ze altijd een kans krijgen om op hun niveau door te stromen, ongeacht maturiteit, fysieke en mentale capaciteiten, ...


Huishoudelijk reglement


Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers, begeleiders en trainers. Begeleiders en trainers zijn er verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduld en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels kunnen zij - in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding- een sanctie treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden.

Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van onze club.


De missie van de jeugdwerking is in de eerste plaats het opleiden van goede voetballers. Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:


 • Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij 'eervol spelen' belangrijker is dan winnen.
 • Leren evolueren in een team waar ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn.
 • Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders
 • Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten.
 • Leren leven met discipline
 • Plezier hebben in wat je doet


Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats van onze spelers, maar ook van de trainers, begeleiders en ouders aandacht vragen voor volgende afspraken.


1. Houding


 • Voetbal is een ploegsport, hou dus rekening met je medespelers.

 • Toon steeds respect voor je kameraden, je club, je trainer en afgevaardigden, de supporters,

  het materiaal, de infrastructuur maar ook voor je tegenstander en scheidsrechter.

 • Pesten op en naast het veld evenals fysiek en verbaal geweld en alle vormen van misbruikworden niet getolereerd en hier zal steeds meteen doortastend tegen opgetreden worden.

 • Op onze club is in geen geval plaats voor racisme of discriminatie op basis van ras, stand,godsdienst, sekse, seksuele geaardheid, .....

 • Hou de omgeving van onze club veilig en wees voorzichtig voor jezelf en anderen.

 • Breng noch je eigen veiligheid (op alle vlakken),noch die van anderen in gevaar.

 • De trainers en afgevaardigden waken mee over de veiligheid op en rond het veld en zorgensteeds voor een aangename sfeer waarin veilig en gezond sporten mogelijk wordt gemaakt.

 • Nederlands is onze voertaal. Alle communicatie, zowel intern als extern, gebeurt dus in hetNederlands.

 • Fair Play staat boven alles centraal in onze club.Iedereen speelt daarom ook zo veel als mogelijk even veel, d.w.z. dat ieder lid minstens de helft van het aantal mogelijke speelminuten op jaarbasis/seizoenbasis kan deelnemen aan wedstrijden van zijn ploeg.

 • Iedere trainer is vrij om binnen zijn team nog enkele aangepaste afspraken mee te geven!

 • Daar wij nu bij meerdere leeftijdscategorieën over 2 of 3 teams beschikken, is het mogelijk

  dat de trainers in samenspraak met de coördinatoren spelertjes soms doorschuiven, hiervan worden de ouders tijdig op de hoogte gebracht! Dit doen we in functie van de opleiding vanhet kind en houden dan rekening met speelminuten, balcontacten, niveaus, ... !!


2. Stiptheid en organisatie


 • Voetballen, doen we in teamverband. Je medespelers rekenen op je. Kom met de nodige inzet en motivatie voetballen.

 • Wees steeds op tijd voor trainingen en wedstrijden.

 • Verwittig steeds tijdig wanneer je niet aanwezig kan zijn op de training of op de wedstrijd.


3. Verzorging


 • Er is absoluut geen plaats voor druggebruik en/of verdovende middelen in onze club. De club neemt dan ook maatregelen indien dit wordt vastgesteld.

 • Sport steeds veilig. Overleg met je huisarts bij eventuele medische problemen en meldt eventuele (medische) problemen aan de club (via de inlichtingenfiche of via de trainer).

 • Zorg steeds voor voldoende rust.

 • Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geeft u

  zelf het goede voorbeeld.


4. Materiaal en infrastructuur


  • Water, elektriciteit en verwarming zijn duur. Laat ramen en deuren niet nodeloos openstaan. Doof de lichten bij het verlaten van de lokalen. Wees zuinig met water.

  • Afval hoort in de vuilbakken die voldoende aanwezig zijn in onze lokalen en rond onze velden. Gebruik bij voorkeur herbruikbare en duurzame materialen als je zelf een drankje of een tussendoortje meebrengt. De club zelf heeft ook oog voor herbruikbare en duurzame producten bij haar aankoopbeleid van allerhande goederen.

  • De kleedkamer is geen speelruimte. Laat deze proper achter.

  • Roken in de kantineis ten strengsteverboden. Doe dit liefst ook niet op onzesportaccommodatie.

  • De kantine niet met voetbalschoenen met noppen betreden.


5. Kledij


  • We spelen de wedstrijd altijd in de nieuwe uitrusting, omwille van onze sponsors!

  • Bij elke training en wedstrijd neemt iedereen zijn eigen bal mee.

  • Zorg voor aangepaste kledij bij regenweer en in de winter: regenjas, lange broek,trainingsvest en eventueel een muts en handschoenen.

  • Zorg voor voldoende bescherming via scheenbeschermers tijdens elke training en wedstrijd.

  • Probeer zoveel mogelijk devoetbalkledijvan jullie zoon/dochter vanvoor- enfamilienaam te voorzien. Zo vinden we altijd de rechtmatige eigenaar terug.

Panathlonverklaring: “Ethiek in de jeugdsport”


Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.


We verklaren dat:


1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.


 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.


 • We geloven dat de drang om uit te blinken, te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.


 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.


 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.


 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.


 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,topatleten, de kinderen zelf...


 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.


 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches..
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.


 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.


 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.


Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen

 • Zich te vermaken en te spelen

 • In een gezonde omgeving te leven

 • Waardig behandeld te worden

 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen

 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

 • In veilige omstandigheden aan sport te doen

 • Te rusten


De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.


GENT, 24 September 2004

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

Tegen pesten en grensoverschrijdend gedragStokkem VV wil zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen pesten en grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt in geen enkele situatie getolereerd. 

Indien sporters, trainers, ouders of bestuursleden op één of andere manier geconfronteerd worden met pesten of grensoverschrijdend gedrag dan kunnen ze contact opnemen met de club-API's van Stokkem VV.


Club-API


Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub(Club-API) geldt als een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Binnen onze club zijn Yentl Knoops en Brent Beckers aangesteld als club-API. Via onze contactenpagina vind je hun telefoonnummer terug.


Stappenplan bij pesten


Stap 1: Betrokkene krijgt een verbale waarschuwing.


Stap 2: Speler/speelster 10 à 15 min apart aan de kant met de armen over elkaar staan. Er mag pas opnieuw meegetraind worden na het aanbieden van zijn/haar verontschuldigingen.


Stap 3: Einde training voor desbetreffende speler en geen selectie voor de wedstrijd van het daaropvolgende weekend.


Stap 4: Twee weken mag hij/zij niet trainen en geen wedstrijden spelen.


Stap 5: De trainer(s) en het dagelijks bestuur zullen een gepaste sanctie treffen en dit in een persoonlijk gesprek met de ouders communiceren.


Vanaf stap 3 wordt het dagelijks bestuur van de jeugdwerking van Stokkem VV en de club-API's ingelicht.

Tot slot gaan wij, de mensen van het dagelijks bestuur, ons best doen om op regelmatige tijdstippen de situatie op te volgen. Hierbij vervullen wij een preventieve, actieve rol en zorgen voor een goede opvolging, afhankelijk per situatie.