Stokkem VV

BLESSURES

Aangifte van sportongevallen


Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is. Wat doe je?


1. Vraag in de kantine, aan je trainer, een aangifteformulier! Ga zo spoedig mogelijk voor onderzoek naar een geneesheer, en laat onderstaand document invullen!


2. Bezorg dit document waarvan het gedeelte ‘Medisch getuigschrift’volledig ingevuld is, zo snel mogelijk terug aan de secretatis van de club. Voeg hier ook een klevertje van het ziekenfonds aan toe! De secretaris moet het document binnen de 14 werkdagen / 21 kalenderdagen bezorgen aan de KBVB.

Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.


Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvang je een geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld en samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan de Tony Caelen.


BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN DEEL TE NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR DOKTER OF KINE , DE DATUM VAN DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN.


Terugbetaling van onkosten


Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, verzoeken wij je:


• Zelf onkostennota's te betalen die je aangeboden worden door dokter, ziekenhuis, apotheker of anderen.


• De onkostennota’s aan te bieden aan jouw mutualiteit en het attest ”tussenkomst” te lateninvullen (enkel op naam van de speler en voor de periode van het ongeval).


• Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Tony Caelen, 0497 39 46 72, Burg. Henrylaan 64, 3650 Dilsen-Stokkem


  1. Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.
  2. De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet. Vb.apothekerskosten.
  3. Indien je niet aangesloten bent bij een mutualiteit : volledige staat van onkosten door jouondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken.


Van zodra de KBVB het stort aan onze club, storten wij het door naar jou.